آتش زدن طاووس نمادین دروازه قرآن شیراز میگن پا قدمش بد بوده که سیل اوم

آتش زدن طاووس نمادین دروازه قرآن شیراز میگن پا قدمش بد بوده که سیل اوم

آتش زدن طاووس نمادین دروازه قرآن شیراز میگن پا قدمش بد بوده که سیل اوم