احترام ویژه خانم نخست وزیر به بازماندگان حادثه تروریستی نیوزیلند

احترام ویژه خانم نخست وزیر به بازماندگان حادثه تروریستی نیوزیلند

احترام ویژه خانم نخست وزیر به بازماندگان حادثه تروریستی نیوزیلند