ازپیش بینی رسایی از استعفای جواد ظریف تا تشکر حسن روحانی از جواد ظریف

ازپیش بینی رسایی از استعفای جواد ظریف تا تشکر حسن روحانی از جواد ظریف

ازپیش بینی رسایی از استعفای جواد ظریف تا تشکر حسن روحانی از جواد ظریف