از چشم شما ۴۴: جفت‌پا روی میراث فرهنگی!

هفت‌برکه (گریشنا): اگر تابلوی میراث فرهنگی را به عنوان پل در پیاده‌رو استفاده کنیم …

الف) خیلی کار خلاقانه‌ای کرده‌ایم.

ب) خیلی به فکر مردم بوده‌ایم.

ج) خیلی مهم نیست.

د) تو خوبی. من چطورم؟

تصور کنید حال دوستان ما در گروه گردآورندگان فرهنگ گراشی را، که برای این تابلو هزینه کرده بودند و برای نصب زحمت کشیده بودند. و تصور کنید حال و احوال دیگر دوستان میراث‌دوست ما، که باید به این شکل نمادین از کارشان تقدیر شود، آن هم وقتی هنوز گنبد برکه‌ی کلات توی چشمشان است، و جوابی به خاطر خرابکاری هفت‌برکه هم نگرفته‌اند.

گریشنا | خبر و فرهنگ در گراش