استاندار خوزستان: باوجود هشدارها فقط ۱۰درصد روستاها را تخلیه کردند

استاندار خوزستان: باوجود هشدارها فقط ۱۰درصد روستاها را تخلیه کردند

استاندار خوزستان: باوجود هشدارها فقط ۱۰درصد روستاها را تخلیه کردند