انتقاد رهبر انقلاب از غرس برخی نهال‌های مضر در بعضی از نقاط کشور

انتقاد رهبر انقلاب از غرس برخی نهال‌های مضر در بعضی از نقاط کشور

انتقاد رهبر انقلاب از غرس برخی نهال‌های مضر در بعضی از نقاط کشور