اهنگ”چپ راست يكى جلو بيا گردنتو بچرخون دستات بياد پايين و اقدايى رو برقصون” تتلو

اهنگ”چپ راست يكى جلو بيا گردنتو بچرخون دستات بياد پايين و اقدايى رو برقصون” تتلو

اهنگ”چپ راست يكى جلو بيا گردنتو بچرخون دستات بياد پايين و اقدايى رو برقصون” تتلو