اهنگ طنز “اینا خیلی کلنگن بیل میل نه نمیخوان” از جعفر

اهنگ طنز اینا خیلی کلنگن بیل میل نه نمیخوان از جعفر

این همون موزیک “پلنگ پلنگ من عاشق پلنگمبهزاد لیتو و علیرضا جی جی که جعفر اومده به شکل طنز و زیبا اجراش کرده 😃

اهنگ طنز “اینا خیلی کلنگن بیل میل نه نمیخوان” از جعفر