این ربات با الهام از اوریگامی میتواند اجسام را بگیرد و بلند کند

این ربات با الهام از اوریگامی میتواند اجسام را بگیرد و بلند کند

این ربات با الهام از اوریگامی میتواند اجسام را بگیرد و بلند کند