بت چین ای مه من علی اکبر شیدا بیات اصفهان سل نیما فریدونی سه تار ۴

بت چین ای مه من علی اکبر شیدا بیات اصفهان سل نیما فریدونی سه تار ۴

بت چین ای مه من علی اکبر شیدا بیات اصفهان سل نیما فریدونی سه تار ۴