برو…

هے فلانےدیگر هواے برگرداندنت را ندارمهرجا ڪـہ دلت میخواهد بروفقط آرزو میڪنم وقتے دوباره هواے مـטּ ب سرت زد،آنقدر آسمان دلت بگیرد ڪـہ با هزار شب گریہ چشمانت،باز هم آرام نگیرےو اما مـטּ بر نمیگردم ڪـہ هیچ!عطر تنم را هم از ڪوچہ هاے پشت سرم جمع میڪنم،ڪ نتوانے لم دهے روی مبل های راحتے،با خاطراتم قدم بزنے
اس ام اس عاشقانه | اس ام اس جدید – جوک لند jokland.ir