حامد بهداد: من در طول ۲۰ سال کارم از اهالی سینما خیلی بی مهری دیدم

حامد بهداد: من در طول ۲۰ سال کارم از اهالی سینما خیلی بی مهری دیدم

حامد بهداد: من در طول ۲۰ سال کارم از اهالی سینما خیلی بی مهری دیدم