حصار قسمت دوم دستگاه چهارگاه ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار ۴

حصار قسمت دوم دستگاه چهارگاه ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار ۴

حصار قسمت دوم دستگاه چهارگاه ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار ۴