حمله افراد ناشناس به کمک خلبان هلیکوپتر امداد سیل زدگان لرستان

حمله افراد ناشناس به کمک خلبان هلیکوپتر امداد سیل زدگان لرستان

حمله افراد ناشناس به کمک خلبان هلیکوپتر امداد سیل زدگان لرستان