خاطره مرحوم خسرو شکیبایی از «عباس کیارستمی» و «بهروز وثوقی» در سانفرانسیسکو

خاطره مرحوم خسرو شکیبایی از «عباس کیارستمی» و «بهروز وثوقی» در سانفرانسیسکو

خاطره مرحوم خسرو شکیبایی از «عباس کیارستمی» و «بهروز وثوقی» در سانفرانسیسکو