خاله قزی همه را ول کردم حاج آقا را گرفتم خواهرم با سرنوشتم بازی کرد

خاله قزی همه را ول کردم حاج آقا را گرفتم خواهرم با سرنوشتم بازی کرد

خاله قزی همه را ول کردم حاج آقا را گرفتم خواهرم با سرنوشتم بازی کرد