خداشناسی مهم ترین مسأله ای است که انسان را با وظایفش آشنا می سازد

خداشناسی مهم ترین مسأله ای است که انسان را با وظایفش آشنا می سازد

خداشناسی مهم ترین مسأله ای است که انسان را با وظایفش آشنا می سازد