دردودل فارغ تحصیلی

دردودل فارغ تحصیلیای مدرک نو نوار بندهای مایه ی عشق و افتخارممیبوسمت به شوق شادیبر دیده روشنت گذارمصد گونی اسکناس دادمتا آن که تو آمدی به دستمتا آخر عمرهم به این جرمدرمانده وقرض دار هستمگفتند به ما از اول عمردانش وطلب بزرگی آموزمی کوش به هر ورق که خوانیتا بنگرند روزت از روز گفتند اگر شوی تو دکتریا آنکه اگر شوی مهندسحتی تو اگرلیسانس گیریهر گز نشوی گدا و مفلسصد دکتر و مهندس امروزگردند پی اتاق خالیهستند به این و آن بدهکاردرد همگیست ضعف مالیخوش باش عزیز جان بندهعنوان و مقام تو زیاد استهر چند رفاه و ثروت امروزمخصوص گروه بـی ســواد است
اس ام اس عاشقانه | اس ام اس جدید – جوک لند jokland.ir