دلم تنگ نمیشه برای تو دل من دیگه نمیخواد جون بده برای تو از دست کارای

دلم تنگ نمیشه برای تو دل من دیگه نمیخواد جون بده برای تو از دست کارای

دلم تنگ نمیشه برای تو دل من دیگه نمیخواد جون بده برای تو از دست کارای