رئیس‌جمهور: آمریکا می گوید برگردید به ۴۰ سال قبل و ما می‌گوییم به عقب بر نمی‌گردیم

رئیس‌جمهور: آمریکا می گوید برگردید به ۴۰ سال قبل و ما می‌گوییم به عقب بر نمی‌گردیم

رئیس‌جمهور: آمریکا می گوید برگردید به ۴۰ سال قبل و ما می‌گوییم به عقب بر نمی‌گردیم