رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور در بازدید از مناطق سیلزده لرستان

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور در بازدید از مناطق سیلزده لرستان

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور در بازدید از مناطق سیلزده لرستان