رحیم پور ازغدی: در مقامات، برخی اشخاص روحانی خانه شصت هفتاد میلیاردی دارند!

رحیم پور ازغدی: در مقامات، برخی اشخاص روحانی خانه شصت هفتاد میلیاردی دارند!

رحیم پور ازغدی: در مقامات، برخی اشخاص روحانی خانه شصت هفتاد میلیاردی دارند!