روحانی: امروز یکی از بزرگترین پروژه‌های انرژی کشور افتتاح می شود

روحانی: امروز یکی از بزرگترین پروژه‌های انرژی کشور افتتاح می شود

روحانی: امروز یکی از بزرگترین پروژه‌های انرژی کشور افتتاح می شود