روحانی: برنامه ما رسیدن به حجم روابط تجاری ۲۰ میلیارد دلاری با عراق است

روحانی: برنامه ما رسیدن به حجم روابط تجاری ۲۰ میلیارد دلاری با عراق است

روحانی: برنامه ما رسیدن به حجم روابط تجاری ۲۰ میلیارد دلاری با عراق است