روحانی: رهبری فرمودند که فرمانده جنگ اقتصادی خود رییس‌جمهور باشد

روحانی: رهبری فرمودند که فرمانده جنگ اقتصادی خود رییس‌جمهور باشد

روحانی: رهبری فرمودند که فرمانده جنگ اقتصادی خود رییس‌جمهور باشد