روزنامه‌ای که برجام را بزک می‌کرد:دولت سیاست خارجی را اولویت بداند!

روزنامه‌های زنجیره‌ای در شماره‌های دیروز چنان چه انتظار می‌رفت با اشاره گذرا به اصل راهپیمایی روز قدس به حاشیه آن پرداخته و شعارهای عده‌ای علیه رئیس‌جمهور را تیتر یک کردند.
kayhan.ir