ریمیکس اهنگ “دست خودم نیست تو رو میبینم دل تو دلم نیس” سهیل رحمانی

ریمیکس اهنگ “دست خودم نیست تو رو میبینم دل تو دلم نیس” باصدای سهیل رحمانی

 • نه نگو نه؛ دیگه به من… که می گیره قلب من
 • با تو؛ آروم میشم من دلمو میدم به تو…
 • باشه پیش قلب تو؛ تا بمونی پیشم
 • تو همونی؛ که تا ازت یه حرفی میاد وسط
 • دل من، میلرزه واسه بودنت کنار من؛ اگه جونمم بدم… به خدا می ارزه
 • دست خودم نیست تو رو می بینم؛ ببین دل توو دلم نیست
 • گشتم این دنیارو؛ مثل تو هم نیست…توی چشم من؛ ببین عشق تو کم نیست…
 • عشق تو؛ کم نیست…به کی بگم؛ که چقدر عاشق تو شدم؟
 • بی تو؛ می میرم و خودت هم اینو خوب می دونی
 • دل من؛ با تو آروم می گیره فقطنمی شه دل کند ازت…
 • نگو؛ نمی دونیدست خودم نیستتو رو می بینم؛ ببین دل توو دلم نیست
 • گشتم این دنیارو؛ مثل تو هم نیست…
 • توی چشم من؛ ببین عشق تو کم نیست…

ریمیکس اهنگ “دست خودم نیست تو رو میبینم دل تو دلم نیس” سهیل رحمانی