ریمیکس اهنگ “نه نگو نه به من که میگیره قلب من” سهیل رحمانی

ریمیکس اهنگ “نه نگو نه به من که میگیره قلب منسهیل رحمانی

نه نگو نه؛ دیگه به من… که می گیره قلب من
با تو؛ آروم میشم من دلمو میدم به تو…
باشه پیش قلب تو؛ تا بمونی پیشم
تو همونی؛ که تا ازت یه حرفی میاد وسط
دل من، میلرزه واسه بودنت کنار من؛ اگه جونمم بدم… به خدا می ارزه
دست خودم نیست تو رو می بینم؛ ببین دل توو دلم نیست
گشتم این دنیارو؛ مثل تو هم نیست…توی چشم من؛ ببین عشق تو کم نیست…
عشق تو؛ کم نیست…به کی بگم؛ که چقدر عاشق تو شدم؟
بی تو؛ می میرم و خودت هم اینو خوب می دونی

دل من؛ با تو آروم می گیره فقطنمی شه دل کند ازت…
نگو؛ نمی دونیدست خودم نیستتو رو می بینم؛ ببین دل توو دلم نیست

گشتم این دنیارو؛ مثل تو هم نیست…
توی چشم من؛ ببین عشق تو کم نیست…

ریمیکس اهنگ “نه نگو نه به من که میگیره قلب من” سهیل رحمانی