زمان کاشت سبزه سفره هفت سین برای عید نوروز چه زمانی است؟

زمان کاشت سبزه سفره هفت سین برای عید نوروز چه زمانی است؟

  • کاشت سبزه سفره هفت سین با گندم ۲۰ اسفند
  • کاشت سبزه سفره هفت سین با ماش ۱۸ اسفند
  • کاشت سبزه سفره هفت سین با ارزن ۱۶ اسفند
  • کاشت سبزه سفره هفت سین با خرفه ۲۲ اسفند
  • کاشت سبزه سفره هفت سین با عدس ۱۵ اسفند
  • کاشت سبزه سفره هفت سین با شاهی ۲۲ اسفند
  • کاشت سبزه سفره هفت سین با شنبلیله ۱۶ اسفند

زمان کاشت سبزه سفره هفت سین برای عید نوروز چه زمانی است؟