زنگنه: به ظریف گفتم برجام را امضا بکنی برای هر حرف هزار دلار می دم

زنگنه: به ظریف گفتم برجام را امضا بکنی برای هر حرف هزار دلار می دم

زنگنه: به ظریف گفتم برجام را امضا بکنی برای هر حرف هزار دلار می دم