سعیدقاسمی: آقای برجام زاده! یادتان رفته بعد پذیرش قطعنامه چقدر اسیر دادیم؟

سعیدقاسمی: آقای برجام زاده! یادتان رفته بعد پذیرش قطعنامه چقدر اسیر دادیم؟

سعیدقاسمی: آقای برجام زاده! یادتان رفته بعد پذیرش قطعنامه چقدر اسیر دادیم؟