عدم کمک رسانی به مردم سیل زده پلدختر لرستان گزارش مردمی عصبانیت شدید م

عدم کمک رسانی به مردم سیل زده پلدختر لرستان گزارش مردمی عصبانیت شدید م

عدم کمک رسانی به مردم سیل زده پلدختر لرستان گزارش مردمی عصبانیت شدید م