عصبانیت عادل فردوسی پور از فاجعه استادیوم اهواز آخی فقط ۲۶ مصدوم

عصبانیت عادل فردوسی پور از فاجعه استادیوم اهواز آخی فقط ۲۶ مصدوم

عصبانیت عادل فردوسی پور از فاجعه استادیوم اهواز آخی فقط ۲۶ مصدوم