عملکرد و سابقه شهردار، مهمتر از گراشی بودن

افسانه گراش: بیشتر گراشی‌ها عملکرد و سوابق را مهمتر از بومی یا غیر بومی شهردار گراش می‌دانند.

انتخاب شهردار یکی از مهمترین تصمیمات شورای شهر است و در شهریورماه دوباره بحث انتخاب شهردار جدید یا ابقای شهرداری فعلی داغ خواهد شد. کانال گراش تیرماه ۱۳۹۶ در یک نظرسنجی از بیش از چهار هزار نفر عضو کانال در مورد بومی یا غیر بومی شهردار پرسید: «درباره شهردار گراش که باید شورای پنجم انتخاب کند، با کدام گزینه موافق هستید؟»

این نظرسنجی هر چند در محیط تلگرامی انجام شد و ممکن است با نظر کل شهروندان کمی اختلاف داشته باشد ولی می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که بومی بودن شهردار از اولویت‌های مردم نیست.

۴۳۹۵ این نظرسنجی را مشاهده کردند و ۱۴ درصد آن‌ها یعنی ۵۹۴ نفر اعضا به آن رای دادند. از این جمع فقط ۱۳۳ نفر یعنی ۲۳ درصد رای دهندگان بر شهرداری بومی اصرار داشتند. ۹ درصد نیز خلاف این نظر را داشتند و معتقد بودند که شهردار گراش باید غیر گراشی باشد.

از هر سه گراشی دو نفر معتقد هستند که گراشی یا غیر گراشی بودن شهردار اهمیت زیادی ندارد و گزینه «علمکرد و سوابق شهردار مهمتر از گراشی یا غیرگراشی بودن اوست.» را انتخاب کرده‌اند. برای ۴۰۶ نفر یعنی ۶۸ درصد افراد عملکرد مهمتر از شهردار بومی است.

منتشر شده در شماره ۶۹ نشریه افسانه گراش – تیرماه ۱۳۹۶

گریشنا | خبر و فرهنگ در گراش