فرود مویه و زابل دستگاه چهارگاه ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار ۴

فرود مویه و زابل دستگاه چهارگاه ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار ۴

فرود مویه و زابل دستگاه چهارگاه ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار ۴