فیلم از وضعیت بحرانی خانه های مردم بعد از فروکش کردن سیل در پلدختر لرس

فیلم از وضعیت بحرانی خانه های مردم بعد از فروکش کردن سیل در پلدختر لرس

فیلم از وضعیت بحرانی خانه های مردم بعد از فروکش کردن سیل در پلدختر لرس