ماجرای شهیدی که قبل از شهادت توسط داعش، سال ۸۸ توسط داعش وطنی مجروح شد

ماجرای شهیدی که قبل از شهادت توسط داعش، سال ۸۸ توسط داعش وطنی مجروح شد

ماجرای شهیدی که قبل از شهادت توسط داعش، سال ۸۸ توسط داعش وطنی مجروح شد