مجموعه کاریکلماتور های بامزه

مجموعه کاریکلماتور های بامزه | قلقلک کلمات

مجموعه کاریکلماتور های بامزه | قلقلک کلمات

امید بخشیدن بی هدف به مردم

مثل آب دادن به گلهای کاغذی است.

کاریکلماتور های بامزه

فردای کشورهای عقب افتاده

دیروز کشورهای متمدن است.

کاریکلماتور های بامزه

سایه ها در هوای ابری

خستگی در می کنند

کاریکلماتور های بامزه

گفتنی ها را باید گفت چون بیات میشود

و از دهن می افتد

کاریکلماتور های بامزه

وقتی کاسه سرم داغ می شود

افکارم را فوت می کنم.

کاریکلماتور های بامزه

ولخرجی های زیاد

دخلم را درآورد.

کاریکلماتور های بامزه

اون هایی که شما را آدم حساب نمی کنند

ریاضی بلد نیستند

کاریکلماتور های بامزه

در دنیای سیاستمدارها بعضی ها اسباب بازی هستند

و بعضی ها هم بازی

کاریکلماتور های بامزه

برای آن که «آینده»اش را خراب کنند

«حال»ش را گرفتند

کاریکلماتور های بامزه

برای آنکه از خاطرات دوران مجردی لذت ببرد

ازدواج کرد

مجموعه کاریکلماتور های بامزه

نوشته مجموعه کاریکلماتور های بامزه اولین بار در نمکستان پدیدار شد.

نمکستان