مراسم تشییع پیکر استاد جمشید مشایخی کمال الملک سینمای ایران در محوطه ت

مراسم تشییع پیکر استاد جمشید مشایخی کمال الملک سینمای ایران در محوطه ت

مراسم تشییع پیکر استاد جمشید مشایخی کمال الملک سینمای ایران در محوطه ت