مناظره انتخاباتی در آفریقای جنوبی با دعوا و پرتاب صندلی خاتمه یافت

مناظره انتخاباتی در آفریقای جنوبی با دعوا و پرتاب صندلی خاتمه یافت

مناظره انتخاباتی در آفریقای جنوبی با دعوا و پرتاب صندلی خاتمه یافت