مویه ی زابل دستگاه چهارگاه ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار ۴

مویه ی زابل دستگاه چهارگاه ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار ۴

مویه ی زابل دستگاه چهارگاه ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار ۴