نظر دکتر زرشناس درباره سخنان هاشمی در مورد کاهش قدرت دفاعی ایران

نظر دکتر زرشناس درباره سخنان هاشمی در مورد کاهش قدرت دفاعی ایران

نظر دکتر زرشناس درباره سخنان هاشمی در مورد کاهش قدرت دفاعی ایران