همش میگم فرشته ها کجایین بیایین اشکامو براش بیارین همش میگم پس کی خدا

همش میگم فرشته ها کجایین بیایین اشکامو براش بیارین همش میگم پس کی خدا

همش میگم فرشته ها کجایین بیایین اشکامو براش بیارین همش میگم پس کی خدا