واکنش اندیشمندان مسلمان و مسیحی در همایش مقابله با عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس

واکنش اندیشمندان مسلمان و مسیحی در همایش مقابله با عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس

واکنش اندیشمندان مسلمان و مسیحی در همایش مقابله با عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس