واکنش جالب رشیدپور به طرح برخورد شرکت‌های هواپیمایی با گران‌فروشی بلیت

واکنش جالب رشیدپور به طرح برخورد شرکت‌های هواپیمایی با گران‌فروشی بلیت

واکنش جالب رشیدپور به طرح برخورد شرکت‌های هواپیمایی با گران‌فروشی بلیت