وفا نداره دنیای امروزی از زنده ویسی باید بسوزی دل کر وخینه سی دل دو ور

وفا نداره دنیای امروزی از زنده ویسی باید بسوزی دل کر وخینه سی دل دو ور

وفا نداره دنیای امروزی از زنده ویسی باید بسوزی دل کر وخینه سی دل دو ور