وقتی سفیر ایران مدیرکارخانه رادار رازیت فرانسه را سنگ روی یخ می‌کند

وقتی سفیر ایران مدیرکارخانه رادار رازیت فرانسه را سنگ روی یخ می‌کند

وقتی سفیر ایران مدیرکارخانه رادار رازیت فرانسه را سنگ روی یخ می‌کند