پاسخ تند جواد خیابانی به مسخره کردنش وقتی ژاپنی انگلیسی و آلمانی حرف ز

پاسخ تند جواد خیابانی به مسخره کردنش وقتی ژاپنی انگلیسی و آلمانی حرف ز

پاسخ تند جواد خیابانی به مسخره کردنش وقتی ژاپنی انگلیسی و آلمانی حرف ز