گزارش بازدید میدانی وزیر بهداشت از استان‌های کرمانشاه، لرستان و خوزستان

گزارش بازدید میدانی وزیر بهداشت از استان‌های کرمانشاه، لرستان و خوزستان

گزارش بازدید میدانی وزیر بهداشت از استان‌های کرمانشاه، لرستان و خوزستان