گشایش مرکز هنرهای زیبا و میراث ناملموس چین با حضور هنرمندان ایرانی

گشایش مرکز هنرهای زیبا و میراث ناملموس چین با حضور هنرمندان ایرانی

گشایش مرکز هنرهای زیبا و میراث ناملموس چین با حضور هنرمندان ایرانی